Cán bộ lãnh đạo-Trưởng phòng Khách hàng (Trưởng phòng Khách hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
06/10/2016 - 14/10/2016Cán bộ giữ chức vụTrưởng phòng Khách hàng1
Đợt tuyển dụng: Đợt tuyển bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Lạng Sơn và Lào Cai
Nơi làm việc: CN Lạng Sơn (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc:
I/ Đối với mảng KHDN

1. Chđạo chung hoạt động của phòng:

a) Xây dng, ch đạo, giám sát thực hin kế hoạch hoạt động ca phòng đ đảm bảo trin khai các công vic theo kế hoạch được giao

b) Quản lý, phân công đánh g hiu qunhân sự đ đảm bảo thực hin tt các công vic ca phòng.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện CNNV chính:

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh

- Phối hợp cùng các phòng ban Hội sở chính và Chi nhánh để thu thập và đánh giá thị trường

- Xây dng rà soát kế hoch kinh doanh, Kế hoch phát trin KHDN ca CN phù hợp đnh hướng và kế hoạch do HSC giao

- Ch đạo tìm/đ xuất/trin khai các gii pháp phát trin kinh doanh, tăng thi phần với KHDN hin hữu và KHDN mới đạt/vượt các ch tiêu kinh doanh được giao

b) Ch đạo công tác tổ chức tiếp thị, cung cp sn phẩm dịch vụ tới các KHDN:

- T chức tiếp cn, vn, chào bán, cung cp các sn phẩm KHDN, đ xut các sn phẩm đặc thù đối với các KHDN phù hợp với quy đnh ca pháp luật và Nn hàng Ngoại thương

- Chđạo thực hin đàm phán, son thảo, trình B ký kết các văn kin tín dng, dịch vụ với KHDN

- Ch đạo phối hp với các phòng ban trong Chi nhánh thực hin cp tín dng cho KHDN theo quy trình, quy đnh ca Nn hàng Ngoại thương Pp luật.

- Phối hợp bán chéo các sn phm KH SMEs và KH thể nhân liên quan đến các khách hàng

c) Quản quan h kch hàng cm sóc KHDN.

- Ch đạo thực hin qun lý quan h khách hàng, quản lý ri ro và qun lý danh mc KHDN tCN bao gồm: Chấm đim tín dng, liên lc kch hàng, tiếp nhận các thông tin, yêu cu ca kch hàng ,thực hino cáo liên quan đến kch hàng.

- Ch đạo thực hin các chương trình, chính sách  cm sóc, phát trin KHDN ti CN theo đnh hướng chung ca HSC và theo nhu cu cn thiết riêng ca CN.

- Duy trì liên lc thường xuyên với các cp lãnh đạo ca kch ng đ nắm bt thông tin tng th bao gm: thực trng hot đng sn xut kinh doanh; tình trạng các khoản cp tín dụng; nhu cu v các sn phẩm, dịch vụ ngân ng; giao dịch ca kch hàng với các tổ chức tín dụng kc...; Trên cơ s đó to mi quan h tt đẹp với các cp lãnh đo KH, kịp thời nm bt các cơ hội kinh doanh các đi tượng liên quan cũng như rủi ro trong giao dịch với KH.

- Chịu tch nhim về chất lượng danh mc KHDN ti chi nhánh.

- Ch đạo thực hin nhc n, thu n ca KHDN, quản lý x lý các khon ncó vn đ theo quy đnh.

d) Tham mưu các chính sách lãi sut, t giá, phí đối với KHDN, chđạo trình phê duyt liên quađến lãi suất

II/ Đối với mảng KHCN

1. Điu hành chung hoạt động ca phòng KHTN ti CN:

Xây dng , chđạo, giám sát thực hin kế hoạch hoạt động ca phòng đ đảm bảo trin khai các công vic theo kế hoạch được giao

• Quản lý, phân công đánh g hiu qu nhân sự đ đảm bảo thực hin tt các công vic ca phòng.

2. Ch đạo giám sát vic thực hin CNNV chính ca phòng KHTN:

a) Định hướng, chđo vic xây dng kế hoạch kinh doanh trin khai kế hoch kinh doanh đối với KHTN ti CN, bao gồm:

Phối hợp với cp vùng/Khi BL ti HSC và các phòng liên quan ti CN trong nghiên cứu th trường, xây dng kế hoạch kinh doanh đối với KHTN ti CN phù hợp đnh hướng và kế hoạch do HSC giao

Tổ chức trin khai các ch trương, chính sách hot đng bán hàng đối với KHTN tCN

Phối hợp p ý với Hi sở chính trong các nội dung v quy trình nghip v, hướng dẫn chính sách, sn phẩm, đnh hướng kinh doanh hoạt động n lẻ…

b) Định hướng, ch đạo vic tổ chức vấn, bán hàng cho KHTN trong phạm vi qun lý, bao gồm:

Tiếp cn, vn, n và cung cp tt cả sn phẩm, dịch vụ tn các kênh phân phối kịp thời và phù hợp cho KHTN bao gồm nhưng không hn chế: tín dng, huy động vn, dịch vụ thanh tn (bao gm cả pt hành th, mua bán ngoại t…) đảm bo tuân thquy trình, quy đnh ca VCB.

• Đàm phán, ký kết các Hợp đng cung ng dịch vụ các văn bn giao dch với KH

trong phạm vi được phân công/y quyền, theo đúng quy trình, quy đnh .

Thực hin nhc nợ, thu n ca KH thuộc phạm vi qun lý. Đu mi tổ chức thực hin quản x các khoản n có vn đ theo quy đnh.

Phối hp với các b phn bán hàng kc ti CN hoc HSC thực hin n chéo sn phẩm dịch vụ cho các KH kc, gồm cả KHDN KH SMEs.

c) Định hướng, ch đạo vic quản quan h KH và cm sóc KHTN, bao gồm:

• Đu mi quản lý quan h KH, qun lý rủi ro quản lý danh mc KHTN ti CN. Thực hin chấm đim xếp hạng tín dụng đối với KHTN trong phạm vi quản theo quy đnh.

•  Đu mi tổ chức công tác cm sóc KHTN ti CN theo quy đnh.

d)  Định hướng, ch đo vic xây dng kế hoạch phát trin mạng lưới và chuyn b phận hành chính nhân sự tổng hợp trình B CN, bao gồm:

• Đề xut v vic m mới/thay đổi địa đim/xóa đim giao dịch/đim đt ATM tn cơ syêu cu ca B CN, các thay đổi về điu kin kinh doanh, th trưng và đánh ghiu qu kinh doanh ca các đim bán;

eTham mưu chính sách lãi suất, tỷ giá, phí đối với KHTN cho B CN
III/ Đào tạo nhân s và phát trin đội ngũ kế cận. 

IV/ Các nhim v khác do Ban lãnh đạo Chi nhánh giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1.  Trình độ:

Trình đ chuyên môn: Tt nghip Đi học  hoặc sau Đi học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.

•  Trình đ ngoại ngữ: Tiếng Anh chng chỉ  C (hoặc tương đương) tr lên, giao tiếp đọc hiu được các tài liệu liên quan đến lĩnh vực phụ trách

•  Trình đ tin học: Tin học văn phòng chng ch B (hoặc tương đương) tr lên

2. Kinh nghim:

•  Ti thiu 5 m kinh nghim công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan.

•  Ti thiu 2 m vai trò cp quản đơn vị quy mô tương đương

•  Ti thiu 1 m trong lĩnh vực quản cho vay đối với KHDN

3. Kiến thức:

Am hiu sâu sc về sn phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính/Quy trình nghip vụ NH/Kỹ năng bán hàng.

Am hiu mức thông dụng: Kiến thức đnh giá tài sản/thu hồi n xấu/K năng n co sn phẩm/Sử dụng các phần mềm máy tính/Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

•  Áp dụng được trong công việc: Kiến thức về kế toán, hạch toán/Nhận biết các hồ sơ giả mạo.

4.  Kỹ năng:

•  K năng n hàng, đàm phán, xây dng mi quan h

•  K năng sáng to và liên tc ci tiến

•  K năng làm i lòng KH

•  K năng làm vic theo nhóm

•  Kh năng lp kế hoạch và tổ chức /Kh năng quản trong quá trình trin khai công vic/ Điu hành dẫn dắt sự phát trin ca phòng

•  Kh năng phát trin con người/Kh năng làm vic hiu qu trong thay đổi/Kh năng gii quyết vn đề.

5.  Kh năng duy: duy logic, đánh g ra quyết đnh tt

6.  Phẩm chất nhân:

•  Trung thực

•  Kiên đnh

•  Cởi m

•  K luật

•  Mạnh m, quyết đoán

Ưu tiên:

•  Nam giới,hộ khẩu thường trú tại TP Lạng Sơn;

•  Ngoại hình ưa nhìn; nam cao từ 1,65 m, nữ cao từ 1,56 m trở lên

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank