Chia sẻ Việc làm này

Chỉ tiêu và thời hạn nhận hồ sơ

  • Chỉ tiêu tuyển dụng: 07
  • Nhận hồ sơ đến hết ngày 27/09/2022

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc:
Tham mưu, hỗ trợ Lãnh đạo phòng trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách về tổ chức và nhân sự; giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và tuân thủ của các đơn vị đối với các quy định của VCB liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự.
2. Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng/rà soát, đề xuất điều chỉnh/theo dõi, giám sát thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong từng thời kỳ.
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan  trong việc nghiên cứu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các chính sách, quy định nội bộ về tổ chức và nhân sự bao gồm nhưng không giới hạn các chính sách về: tuyển dụng; quan hệ lao động; khung năng lực; lộ trình phát triển nghề nghiệp; quản lý nhân tài, … 
- Xây dựng, hoàn thiện chính sách, chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ cho người lao động VCB; xây dựng phương án chi bổ sung/quyết toán lương thưởng định kỳ và hàng năm trong toàn hệ thống; Đầu mối đề xuất chế độ phúc lợi về bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe và các chế độ phúc lợi khác có liên quan đối với cán bộ trong hệ thống VCB theo quy định của pháp luật và VCB.
- Xây dựng, kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và các Phòng tại Chi nhánh; Xây dựng/rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống VCB phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức và yêu cầu hoạt động.
- Tham gia công tác chuyển đổi mô hình hoạt động liên quan đến các công việc thuộc nhiệm vụ của Khối Nhân sự.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá và theo dõi các Đơn vị trong việc triển khai thực hiện và tuân thủ các quy định của VCB liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự.
- Tham gia truyền thông, hướng dẫn, đào tạo, giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai, đưa vào áp dụng các chính sách về tổ chức và nhân sự.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Luật kinh tế các trường Đại học khác trong và ngoài nước. 
- Tốt nghiệp loại khá trở lên.
Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).
2. Kinh nghiệm: 
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc quản trị nguồn nhân lực.
3. Năng lực/Kỹ năng cần thiết: 
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt thông tin.
- Kỹ năng viết và trình bày văn bản.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Tư duy logic, kỹ năng phân tích và tổng hợp.
- Kỹ năng xử lý số liệu và tổng hợp báo cáo. 
4. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên