Chia sẻ Việc làm này

Thông tin tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 cán bộ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến khi tuyển dụng đủ chỉ tiêu, tối đa đến 31/12/2022

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm định các mô hình định lượng (như PD, LGD, EAD, mô hình dự báo hành vi khách hàng... đối với RRTD và VaR, IRRBB... đối với RRTT) trước và định kỳ sau triển khai theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2. Xây dựng và cập nhật quy định về tiêu chuẩn kiểm định mô hình, quy định xếp hạng rủi ro mô hình, và các văn bản, quy định khác có liên quan về công tác kiểm định mô hình và quản lý rủi ro mô hình của VCB.
3. Thực hiện các CNNV khác của Bộ phận KĐMH theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB.
4. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
5. Nhiệm vụ khác:
 a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng, IFRS 9,...
 b) Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Thực hiện kiểm định các mô hình định lượng (như PD, LGD, EAD, mô hình dự báo hành vi khách hàng... đối với RRTD và VaR, IRRBB... đối với RRTT) trước và định kỳ sau triển khai theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2. Xây dựng và cập nhật quy định về tiêu chuẩn kiểm định mô hình, quy định xếp hạng rủi ro mô hình, và các văn bản, quy định khác có liên quan về công tác kiểm định mô hình và quản lý rủi ro mô hình của VCB.
3. Thực hiện các CNNV khác của Bộ phận KĐMH theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB.
4. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
5. Nhiệm vụ khác:
 a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng, IFRS 9,...
 b) Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Các tiêu chí ưu tiên

 - Các ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM, PRM.
 - Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình định lượng.
 - Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel.